Vattenburen golvvärme klinker

Lägg klinker direkt på Flooré värmegolv

I torra utrymmen kan klinker läggas direkt på Flooré värmegolv. Oavsett typ av utrymme skall Floorés golvskivor vara limmade mot underlaget. Nertill beskrivs monteringen mer ingående.

Vattenburen golvvärme klinker

Läggningsförfarandet, systemlösningarna och förutsättningarna är olika beroende på vilken typ av rum som värmegolvet installeras i. Här skiljer man på torra utrymmen och våta utrymmen. Med våta utrymmen avses rum där bjälklaget förses med fuktspärr (oftast har dessa golvbrunnar), t ex badrum, tvättstuga och i nybyggda pannrum. I våtutrymmen krävs enligt branschreglerna ett skikt med avjämningsmassa (spackel) och nätarmering ovanpå systemet.
Läs mer om Vattenburen golvvärme i badrum

Det är viktigt att bjälklaget är stabilt och inte sviktar!

När du vill lägga klinker direkt på värmegolvet är det viktigt att bjälklaget är stabilt och att det inte förekommer svikt i konstruktionen. Om det underliggande golvet sviktar eller rör sig finns det risk för att det uppstår sprickor i fogarna eller att plattorna släpper.

Dags att lägga klinker på vattenburen golvvärme

När golvvärmesystemet har installerats och tryckprovats är det dags att lägga klinker. Golvvärmesystemet skall vara avstängt, framförallt vid läggning av klinker eftersom temperaturen påverkar fixbrukets och fogmassans uttorkningstid och därmed långtidsegenskaper.
Observera att detta endast är allmänna rekommendationer vid läggning av ytskikt. Vid avvikelse mellan allmänna och leverantörens rekommendationer, följ anvisningarna från tillverkaren av ytskiktet eller tillbehören.

Se till att värmegolvet är:

  • Plant och torrt
  • Rent och fritt från golv- och andra materialrester
  • Att golvskivorna har god vidhäftning mot underlaget. Om någon skiva lokalt ej sitter fast, sviktar eller orsakar ljud mot underlaget, komplettera med skruv eller liknande.

Förutsättningen för att lägga klinker direkt på värmegolvet är att bjälklaget är stabilt och att det inte förekommer svikt i konstruktionen. Läs gärna mer på Byggkeramikrådets hemsida. Rörelser hos bjälklaget kan vid senare skeden bland annat ge upphov till sprickor i fogarna eller att plattorna släpper. Generellt är montageproceduren enligt följande:

  • Golvets yta tvättas med rödsprit (T-röd) för att damm, olja, fett osv skall avlägsnas från ytan. Använd inte lösningsmedel då dessa kan förtära cellplasten.
  • Applicera primer enligt leverantörens anvisning. Primern skall appliceras outspädd om inget annat anges i produkttillverkarens anvisning. Använd endast produkt som rekommenderas av tillverkare enligt tabell . Alla primertyper fungerar inte på aluminiumfolie. Se till att primern flyter ut och täcker hela ytan. Pölbildning får inte förekomma. Låt primern torka enligt anvisning.
  • Blanda fixbruket enligt tillverkarens anvisningar. Använd lämplig fixkam (detta är beroende av plattornas storlek, mönster på baksidan, etc).  Börja med att test­- lägga några plattor. Fixbruket ska man kunna kamma utan att den flyter igen (då är det för blött) eller bildar klumpar (då är det för torrt).  Lägg ett par plattor och ta upp dessa – på baksidan ska fixets täckningsgrad vara 100 %

Plattornas storlek

Fixbruket i kombination med plattorna fördelar punktlaster. Dock bör plattorna inte vara mindre än 15 x 15 cm. För mindre plattor eller mosaik bör en lastfördelande skiva eller ett skikt med fiberförstärkt spackel läggas ovanpå värmesystemet. Avjämningsmassa ovan Floorégolvet kan även användas för att förstärka underlaget innan klinker läggs.

Fixbruk

Valet av fixbruk påverkas dels av vilket stenmaterial som plattorna består av (t.ex. skiffer och marmor kan vara känsliga) samt erfarenheten av plattläggning och hur bråttom det är med att beträda golvet efter läggningen. Inför val av fixbruk kan dessa ord dyka upp i anknytning till produkterna:

  • Brukstid - Den tid som fixbruket ligger i rullen (hinken) från det att fixbruket blandas till att det blir obearbetningsbart.
  • Öppentid - Den tid man har på sig att lägga plattor när fixbruket har kammats ut över ytan.
  • Justerbar - Den tid plattan kan efterjusteras, räknat från att den satts på fixbruket.

Fixkammens tandning beror på plattans storlek. Fråga din plattleverantör vilken tandstorlek som är lämplig. Vanligtvis används en 8 mm kam, men det är klinkerplattans egenskaper och mått som avgör valet. Använd alltid maskinvisp när fixbruk eller fogmassa ska blandas.