Vattenburen golvvärme klinker

Floorés golvvärme fungerar utmärkt när du planerar att lägga klinker. När du lägger Floorés golvvärmeskivor i torrt utrymme (ej våtrum) lägger du klinker direkt på skivorna och får på så sätt värmen så nära golvytan som möjligt.

Läggningsförfarandet, systemlösningarna och förutsättningarna är olika beroende på vilken typ av rum som värmegolvet installeras i. Här skiljer man på torra utrymmen och våta utrymmen. Med våta utrymmen avses rum där bjälklaget förses med fuktspärr (oftast har dessa golvbrunnar), t ex badrum, tvättstuga och i nybyggda pannrum. I våtutrymmen krävs enligt branschreglerna ett skikt med avjämningsmassa (spackel) och nätarmering ovanpå systemet.
Läs mer om Vattenburen golvvärme i badrum

Lägg klinker direkt på Flooré värmegolv i torra rum

I torra rum fästs golvvärmeskivorna med lim eller fixbruk på underlaget. När skivorna har monterats förbehandlas de med en primer för att fixbruket ska fästa bra. Primern är en flytande lösning som penslas eller rollas på i ett tunt lager. Därefter kan klinkerplattorna fästas med fixbruk. På sida 19 i vår installationsanvisning kan du läsa mer detaljerat om hur du lägger klinker i torra rum. Här finns också rekommendationer på lim, primer och fix som har testats och fungerar bra tillsammans med Floorés golvvärmeskivor.

I torra utrymmen kan alltså klinker läggas direkt på Flooré värmegolv. Oavsett typ av utrymme skall Floorés golvskivor vara limmade mot underlaget. Nedtill beskrivs monteringen mer ingående.

Vattenburen golvvärme klinker

Klinker på golvvärme i badrum och tvättstuga

För att lägga klinker i våta utrymmen, t ex badrum, tvättstuga och i nybyggda pannrum, krävs enligt branschreglerna ett skikt med avjämningsmassa (spackel) och nätarmering ovanpå systemet. Golvet måste uppfylla BBV, Byggkeramikrådets branschregler för våtrum. Utförlig information om regler för tätskikt, bjälklag, anslutningar, lutningar mot golvbrunn etc. finns att läsa på Byggkeramikrådets hemsida.

Läs gärna mer om GVKs Branschregler för säkra våtrum.

Vattenburen golvvärme i badrum

Bra att veta

Stabilt bjälklag som inte sviktar

När du lägger klinker direkt på värmegolvet är det viktigt att bjälklaget är stabilt och att det inte förekommer svikt i konstruktionen. Om det underliggande golvet sviktar eller rör sig finns det risk för att det uppstår sprickor i fogarna eller att plattorna släpper.

Fästa golvvärmeskivorna

Oavsett typ av utrymme skall Floorés golvskivor vara limmade mot underlaget när du lägger klinker på.

Plattornas storlek

Fixbruket i kombination med plattorna fördelar punktlaster. Dock bör plattorna inte vara mindre än 15x15 cm. För mindre plattor eller mosaik bör en lastfördelande skiva eller ett skikt med fiberförstärkt spackel läggas ovanpå värmesystemet. Avjämningsmassa ovan Floorégolvet kan även användas för att förstärka underlaget innan klinker läggs.

Fixbruk

Valet av fixbruk påverkas dels av vilket stenmaterial som plattorna består av (t.ex. skiffer och marmor kan vara känsliga) samt erfarenheten av plattläggning och hur bråttom det är med att beträda golvet efter läggningen.
Inför val av fixbruk kan dessa ord dyka upp i anknytning till produkterna:
Brukstid - Den tid som fixbruket ligger i rullen (hinken) från det att fixbruket blandas till att det blir obearbetningsbart.
Öppentid - Den tid man har på sig att lägga plattor när fixbruket har kammats ut över ytan.
Justerbar - Den tid plattan kan efterjusteras, räknat från att den satts på fixbruket.

Fixkammens tandning beror på plattans storlek. Fråga din plattleverantör vilken tandstorlek som är lämplig. Vanligtvis används en 8 mm kam, men det är klinkerplattans egenskaper och mått som avgör valet.
Använd alltid maskinvisp när fixbruk eller fogmassa ska blandas.

Att tänka på vid läggning

Efter installation och provtryckning av vattenburen golvvärme är det dags för läggning av ytskikt.
Ha golvvärmesystemet avstängt. Detta gäller framförallt klinkerläggning eftersom temperaturen påverkar torkningstiden och långtidsegenskaper på fixbrukets och fogmassan.

Observera gärna att detta är allmänna rekommendationer för läggning av ytskikt. Om de allmänna rekommendationerna skiljer sig från tillverkarens, följ då anvisningarna från tillverkaren.
Läs gärna mer om GVKs Branschregler för säkra våtrum.

Se till att värmegolvet är:
• Plant och torrt
• Rent & fritt från golvrester och andra materialrester
• Att golvskivorna sitter väl fästa mot underlaget. Fäst ytterligare med skruv eller liknande om en skiva sitter löst, sviktar eller orsakar ljud mot golvet.

Golvet måste uppfylla BBV, Byggkeramikrådets branschregler för våtrum. Utförlig information om regler för tätskikt, bjälklag, anslutningar, lutningar mot golvbrunn etc. finns att läsa på Byggkeramikrådets hemsida.

Läs gärna mer om GVKs Branschregler för säkra våtrum.

Gör så här:

  1. Kontrollera att bjälklaget uppfyller Byggkeramikrådets branschkrav.
  2. Installera värmegolvet. Värmegolvet skall alltid limmas mot undergolvet i våtrum. Vid golvbrunnen lämnas minst 150 mm som ej beläggs med värmegolvskiva. Där skall golvspackel beläggas så att en hård kant vid anslutningen mot golvbrunnen bildas.
  3. Testa värmegolvet – Röret tryckprovas.
  4. Frilägg golvytan som skall spacklas från väggarna. Detta kan göras med sk kantband av skumplast eller liknande. Eftersom alla betongprodukter krymper vid härdning är det viktigt att golvet kan röra sig från väggen. Annars finns risk för problem med sprickor, vidhäftning och att golvskivorna släpper. Var noggrann med att se till att spackelleverantörernas villkor för rums- och yttemperaturer är uppfyllda.
  5. Rengör värmegolvet med rödsprit (använd inte andra lösningsmedel, dessa kan förtära cellplasten) och applicera outspädd primer. Låt primern torka. OBS! Kontrollera att primern flyter ut och bildar en heltäckande film eftersom inte alla fabrikat vidhäftar mot aluminiumfolie. Se tabell “Primer och avjämningsmassa, våtrum” för val av primer.
  6. OBS! Vid träunderlag oavsett regelavstånd (dock max 600 mm), skall förstärkning av böjstyvhet och åtgärd för att förhindra att fuktrörelser överförs till det keramiska skiktet utföras. Förstärkning kan göras med avjämningsmassa min. 12 mm vid golvbrunn. Armering skall utföras i underkant avjämningsmassan med punktsvetsat stålnät.
  7. Lägg armeringsnätet på värmegolvet. Skarvar omlott.
  8. Applicera avjämningsmassan (spacklet) enligt tillverkarens anvisning. Innan spacklingen påbörjas skall golvtemperaturen kontrolleras så att den uppfyller kravet som föreskrivs av tillverkaren. Vid för låg golvtemperatur finns risk för att spacklets härdningsprocess startar innan krympningen, vilket medför problem med sprickor, vidhäftning och att golvskivorna släpper. Eftersom underlaget inte är sugande är det viktigt att mängden vätska till avjämningsmassan ej överdoseras!
  9. Applicera tätskiktssystem på de spacklade/avjämnade ytorna enligt leverantörens anvisningar.
  10. Använd fästmassa/primer som rekommenderas av tillverkaren/leverantören till det tätskiktssystem ni har valt.

golvvvärme klinker
Golvvärme badrum
Golvvärme trägolv laminat
Golvvarme källare garage